נגישות

תנאים כלליים ומדיניות פרטיות


1. הגדרות
למונחים הבאים בהסכם זה תהא המשמעות הנקובה לצדם, אלא אם הקשר הדברים
מלמד אחרת –
1.1 "החברה" – קומטל טכנולוגיות והנדסה בע"מ וחברות הבנות:
מ.ת.ת מכונות בע"מ
הורטל מכונות בע"מ
לומיטרון בע"מ
אמבר פורום בע"מ
קונלוג בע"מ
פיקוטק בע"מ
אבירי טכנולוגיות בע"מ
קליבר הנדסה ומחשבים בע"מ
הורטל 3 מימד בע"מ
HUMPHRY AUTOMATION INC.
1.2 "הצעה" – הצעת המחיר שמסרה החברה ללקוח בקשר עם המוצרים כהגדרתם
להלן.
1.3 "הזמנה" – הזמנה לרכישת מוצרים כהגדרתם להלן, עליהם חתום הלקוח.
1.4 "המוצרים" או "הציוד" – כמפורט בהזמנה.
1.5 "היצרן" – יצרן המוצרים.
1.6 "הסכם זה" – טופס הסכם זה, ההצעה, ההזמנה והנספחים להם.
2. כללי
2.1 כותרות הסעיפים נועדו לצורכי נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו לפרשנות
ההסכם.
2.2 המבוא להסכם זה מהווים ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. בכל
מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם זה להוראות מסמך אחר
כלשהו שניתן ללקוח או להתחייבות שניתנה לו בעל פה, עדיפות הוראות הסכם
זה. תנאי המכירה להלן באים להוסיף ולהשלים תנאי המכירה של היצרן ואינם
באים במקומם.
2.3 הזמנת הציוד על ידי הלקוח מהחברה הופכת את ההזמנה להסכם, הכולל את
התנאים שלהלן ואת תנאי ההצעה.
2.4 החברה תרכוש או תזמין מהיצרן עבור ובשם הלקוח את המוצרים המפורטים
בהזמנה והלקוח מסמיך בזאת את החברה לרכוש ולהזמין את המוצרים בשמו
ועבורו כאמור.
3. מחירים
3.1 למעט אם החברה הסכימה אחרת בכתב, המחירים הנקובים בהצעה הנם בתוקף
למשך שלושים ( 30 ) יום מתאריך ההצעה וזאת רק אם מועד האספקה המבוקש
על ידי הלקוח (לרבות שינויי הזמנה כלשהם) הינו תום תשעים ( 90 ) ימים מהמועד
שבו בוצעה ההזמנה המקורית. שינויי הזמנה המאריכים את האספקה על מעבר
לתשעים ( 90 ) ימים יהפכו להזמנות חדשות עפ"י מחירים שיהיו בני תוקף במועד
שבו החברה תקבל את שינוי ההזמנה.
3.2 למעט אם החברה הסכימה אחרת בכתב, המחירים אינם כוללים מסי מכירה,
שימוש, צריכה, טובין שירות, מס ערך מוסף וכיו"ב. במיסים אלא ישא הלקוח.
3.3 במקרה בו המוצרים, נשוא ההזמנה, נמכרים ללקוח ע"י החברה מתוך המלאי
שברשותה, כי אז מחיר המוצרים יהא זה הנקוב בחשבון וזאת במקום המצאם
במחסן החברה.
3.4 במקרה בו המוצרים ייובאו מחו"ל במישרין ע"י הלקוח או ע"י החברה עפ"י
הזמנת הלקוח, כי אז מובהר בזאת שמחיר המוצרים יקבע על סמך מחיר היצרן
נכון למועד חתימת ההזמנה ע"י הלקוח. הלקוח מאשר כי ידוע לו שהיצרן שומר
לעצמו את הזכות לשנות את המחיר האמור והלקוח מצהיר ומסכים כי כל עלייה
במחיר, אם תהיה כזאת, תחול ותשלום על ידו בלבד. כן מוסכם כי לעניין האמור
בס"ק זה לעיל, יהווה מחירון החברה ו/או היצרן הוכחה בלעדית לגבי מחיר
המוצרים.
2
3.5 כל הוצאות ההעמסה וההובלה למפעל הלקוח וכן כל הוצאות הביטוח ויתר
ההוצאות הכרוכות בהעברת המוצרים לרשות הלקוח, יחולו על הלקוח ועל
אחריותו הבלעדית.
3.6 המחיר המשולם לחברה יהיה צמוד לשער המטבע להעברה לחו"ל, שבו בוצעה
הרכישה.
4. התשלום
4.1 עד לפירעונה המלא של התמורה בגין המוצרים, יישארו המוצרים בבעלות
החברה. הבעלות על המוצרים תועבר ללקוח אך ורק לאחר שהחברה קיבלה את
מלוא מחיר המוצרים לשביעות רצונה המלאה, כאמור בסעיף 3 לעיל. מבלי לגרוע
מהאמור לעיל, במקרה של מכר בתשלומים, ישועבד הציוד לטובת החברה עד
לפירעון המלא של התמורה המגיעה לחברה.
במקרה בו המוצרים ייובאו מחו"ל במישרין ע"י הלקוח, כי אז מוסכם מפורשות
שכל עוד לא שולם ע"י הלקוח ליצרן מלוא מחיר המוצרים הנקוב בחשבון,
יישארו המוצרים בבעלות היצרן. הבעלות על המוצרים תועבר ללקוח לאחר
שהיצרן קיבל את מלוא מחיר המוצרים.
4.3 מתן שטר ו/או המחאה (שיק) ע"י הלקוח לחברה אינו נחשב כתשלום כל עוד
השטר ו/או ההמחאה לא שולמו במלואם, עד אז ישמשו השטר ו/או ההמחאה
כבטחון לתשלום הסכומים הנקובים בהם.
4.4 בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו מבין התשלומים שחובת תשלומם על
הלקוח בקשר עם המוצרים, תחול בגין התשלום שבפיגור ריבית הגבוהה ב- 5%
משיעור הריבית הנגבית עבר משיכת יתר ע"י בנק לאומי בע"מ באותה עת, וזאת
מהיום שנקבע לתשלום בהסכם זה ועד לתשלום המלא בפועל וזאת מבלי לפגוע
בזכות החברה ו/או בזכות היצרן, לפי העניין, לכל סעד ותרופה אחרים בגין
הפיגור בהתאם לכל דין.
4.5 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.4 לעיל, לא שילם הלקוח אחד התשלומים במועדו
כמוסכם, כי אז יהיו החברה או היצרן, לפי העניין, רשאים לתפוס חזקה
במוצרים ולשם כך להוציאם מחצרי הלקוח ולאחסנם במחסני החברה. במקרה
זה יהיו החברה ו/או היצרן, לפי העניין, רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי, לנהוג
באחת משתי הדרכים דלהלן:
1) לראות את הסכם המכירה כמופר ע"י הלקוח ולהחזיק את הכספים שקיבלו, )
כפיצויים מוסכמים מראש בגין הפרת הסכם המכירה או -
2) לתבוע את תשלום מלוא היתרה הבלתי משולמת ועד אז להחזיק את )
המוצרים במחסני החברה כערובה לביצוע התשלומים כאמור.
הוצאות הובלת המוצרים מחצרי הלקוח למחסני החברה תהיה על הלקוח
ו/או על חשבונו.
5. שרות והדרכה
6.1 החברה תדריך הלקוח בכל הנוגע לשימוש במוצרים ולטיפול בהם וכן תספק
ללקוח, לדרישתו, שירותי תיקון וטיפול למוצרים והכל בהתאם למדיניות
הכללית שתהא נוהגת במועד הרלוונטי בחברה וכנגד תשלום מצד הלקוח לחברה
בגין הנ"ל בהתאם לתעריפים שיהיו נהוגים במועד הרלוונטי אצל החברה.
6.2 היו המוצרים שעליהם ניתנה אחריות ניידים ו/או ניתנים להעברה על הלקוח
להעבירם, על חשבונו בוא, לבית המלאכה של החברה ו/או לכל מקום אחר שעליו
תחליט החברה. הובלת המוצרים אחרי התיקון למפעל הלקוח, תהא על חשבון
הלקוח.
6. ביטול ההזמנה
במקרה של ביטול ההזמנה ע"י הלקוח, ישלם הלקוח, מיד עם ביטול ההזמנה פיצוי
מוסכם וקבוע מראש בשיעור 50% ממחיר המוצרים שהזמין. החברה תהיה רשאית לחלט
סכום זה מהסכומים שהופקדו בידה עד לאותה עת ולהחזיר ללקוח את יתרת הסכום,
במקרה שלא הופקדו סכומים כאמור, לגבות את הפיצוי מהלקוח בכל דרך שתמצא לנכון
בהתאם לחוק, ואולם החברה לא תהיה חייבת לעשות כן, ותהיה רשאית לדרוש:
א) בצוע בעין של ההסכם ואז יהיה הלקוח חייב לקבל את המוצרים ולמלא אחר כל
תנאי ההזמנה.
ב) ו/או לקבל בנוסף לפיצוי המוסכם והקבוע מראש בשיעור 50% , כאמור לעיל,
החזר כל נזק, הפסד או הוצאה שנגרמו לה עקב ביטול מהזמנה כאמור וזאת בין
היתר על דרך של קיזוז מהסכומים ששולמו ע"י הלקוח לחברה בגין ההזמנה.
7. אספקה -
3
7.1 החברה והיצרן, לפי העניין, שומרים לעצמם את הזכות לשנות מפרטים ולבצע
שינויים במוצרים לפי ראות עיניהם וללא הודעה מוקדמת, והלקוח מתחייב
לקבל המוצרים עם השינויים שייעשו, אם ייעשו כאמור.
7.2 החברה והיצרן יעשו כל מאמץ סביר כדי להבטיח את משלוח המוצרים במועד
ההספקה המשוער, כפי שנקבע בהצעה, ואולם החברה והיצרן לא יהיו אחרים
בגין כל עיכוב או איחור במסירת המוצרים מעבר למועד כאמור, ובגין תוצאותיו
של עיכוב או איחור כזה. מבלי לגרוע מהאמור, מוסכם בזאת כי קבלת המוצרים
ע"י הלקוח תהווה ויתור על כל תביעה או טענה בקשר לעיכובים במשלוח או
בקשר בנזק או אובדן בזמן ההובלה.
7.3 אם יפסיק היצרן את יצור המוצרים מכל סיבה שהיא לאחר תאריך ההזמנה
ולפני שסופקו המוצרים ללקוח, תהיה החברה רשאית להחזיר ללקוח את
הפיקדון, אם הופקד כזה ע"י הלקוח, ו/או כל תשלום אחר ששילם הלקוח
לחברה ע"ח המוצרים, העמלה או ההרכבה ולראות את ההזמנה מבוטלת,
וללקוח לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין הזמנה זו.
8. אחריות -
8.1 תקופת האחריות הינה כנקוב בהצעה.
8.2 האחריות האמורה תחול על היצרן בלבד והינה מתייחסת לחלקים אשר נפגמו
כתוצאה מטיב החומר ממנו יוצרו ו/או מליקויים בייצור המוצרים ו/או
בהרכבתם וכל זאת באשמת היצרן, אם חלקים פגומים כאמור יוחלפו ע"י היצרן
או יתוקנו, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, יהיה זאת בתנאי שהלקוח שילם
מראש ובמזומן את כל ההוצאות הכרוכות ביבוא החלקים ארצה לרבות הובלה
ימית, אווירית, יבשתית, לפי העניין, מכס, היטלים לסוגיהם, פירוק החלקים
הפגומים והרכבת החלקים החדשים.
8.3 אחריות היצרן ו/או החברה, במידה וניתנה, תחשב כבטלה מעיקרה אם
המוצרים שונו או טופל בהם בלי הסכמת היצרן או החברה בכתב או ע"י אדם
שלא הוסמך לכך ע"י היצרן. כמו כן האחריות לא תחול על פגמים או ליקויים
הנגרמים כתוצאה מתחזוקה לקויה או בלתי נאותה על ידי הלקוח, שינוי שאינו
מאושר, שימוש או הפעלה שלא כראוי או שלא בהתאם למפרט הטכני של
המוצר, שימוש לרעה, רשלנות, תאונה, אובדן או נזק שנגרמו בעת העברת הציוד
וכן במקרים של הזנחה, נזק בשל אש או מים, הפרעות חשמליות, וכל נזק הנגרם
כתוצאה מכוח עליון.
8.4 אחריות היצרן ו/או החברה, במידה וניתנה, לתקינות ולתפעול התקין של
המוצרים הינה אך ורק בהתאם לתנאי כתב האחריות של היצרן ומותנים בביצוע
מדויק של הוראות היצרן בכל הנוגע לטיפול במוצרים ע"י הלקוח.
8.5 החברה ו/או היצרן לא יהיו אחראים בשום צורה לכל נזק ו/או הפסד ו/או
הוצאה,לרבות נזק מיוחד, עקיף, תוצאתי או מסתבר, שיגרמו ללקוח ו/או למי
מטעמו בקשר עם או כתוצאה עם הפעלת הציוד ו/או כתוצאה מאספקת החלקים
עבורם ו/או כתוצאה מהסכם זה, ובין אם האמור נובע מדיני- חוזים, דיני-נזיקין
מהפרת תנאי מפורש או מכללא או מסיבה אחרת איזו שהיא, גם אם נגרם
כתוצאה ממעשה או מחדל של החברה ו/או היצרן ו/או מי מטעמם, ובכלל זה
מעשה או מחדל רשלניים.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם מפורשות כי החברה ו/או היצרן יהיו פטורים
מלפצות או לשפות את הלקוח בגין כל נזק, הפסד או מניעת רווח שיגרמו ללקוח
כתוצאה מליקוי או פגם שיתגלו במוצרים והלקוח מתחייב כי לא תהיינה לו כל
תביעות כנגד החברה ו/או כנגד היצרן בגין אלו.
8.6 למניעת ספקות מוסכם מפורשות, כי במקרה בו הלקוח רוכש המוצרים ישירות
מהיצרן וכן במקרה בו הלקוח רוכש המוצרים מהמלאי שברשות החברה, לא
תהיה החברה אחראית בצורה כלשהי לתקינות המוצרים ו/או לתפעולם ואף לא
לטיב המוצרים ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי הלקוח.
9. יבוא מוצרים ע"י הלקוח
במקרה בו ייובאו המוצרים במישרין ע"י הלקוח מאת היצרן באמצעות החברה, כי אז
יחול האמור בסעיף זה להלן:
9.1 הלקוח מצהיר, כי ידוע לו כי המוצרים מוזמנים על ידו, על חשבונו ועל אחריותו
ביבוא עצמי, וכי עליו לבצע לשם כך, בין היתר, את הפעולות הבאות: פתיחת
אשראי דוקומנטרי בסכום המתאים, לקבל רשיון יבוא ומספר יבואן, לבטח על
חשבונו את המוצרים מעת יציאתו מבית החרושת או מחסני היצרן ועד להגיעו
לידיו ממש (כולל כל משך הימצאו בצורה מפורקת או מורכבת בחצרות של
4
החברה ו/או בכל מקום אחר לשם בדיקה או הרכבה), לשלם מיד לאחר קבלת
ההודעה על הגעת המוצרים, את מחיר ההובלה הימית והיבשתית, לשלם את
המכס, המיסים ותשלומי החובה האחרים למיניהם החלים על ייבוא המוצרים,
כולל הוספות עקב שינויים בתעריפים מיסים ומכסים שיונהגו עד תום שחרור
המוצרים, לטפל בסידורים ולשלם את התשלומים הכרוכים בשחרור המוצרים
מהמכס וכן לעסוק בכל העניינים הקשורים בייבוא ושחרורו מהמכס ולהסדיר
את רישום ורישוי המוצרים אצל המוסדות הממשלתיים, כל אלה בנוסף ובלי
לגרוע מהתחייבויותיו ומתשלומיו האחרים לחברה ו/או ליצרן עפ"י הסכם זה.
9.2 החברה תעשה מצידה כל מאמץ כדי לעזור ללקוח בהנחיה והדרכה ובמתן
שירותים טובים בכל הנוגע להסדרת העניינים המוזכרים בסעיף זה, אך זאת
מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית והמוחלטת של הלקוח לביצוע הפעולות
האמורות ולביצוע התשלומים עבורו.
10 . כללי
10.1 הלקוח מצהיר והמאשר שבדק את תכונותיו ו/את איכותו של הציוד ומצאו
מתאים למטרות הלקוח, ומוסכם כי הלקוח לא יהיה רשאי להסתמך על כל טענה
בדבר אי התאמה של הציוד או חלק כלשהו הימנו למטרותיו של הלקוח.
10.2 הלקוח מצהיר, כי ידוע לו והוא מסכים לכך, כי לחברה הזכות לצילום הציוד
ו/או המוצרים שנמכרו ללקוח במסגרת ההזמנה ו/או ההסכם שבינה לבין
הלקוח וכי לחברה הזכות הבלעדית להציגם לשיקול דעתה מעת לעת ובעת
הצורך לכל שימוש שהוא וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
10.3 הלקוח מצהיר, כי ידוע לו והוא מסכים לכך, כי בכל מקרה של חילוקי דעות בין
הצדדים בקשר להסכם זה, תהיה סמכות השיפוט לבית המשפט בתל אביב. כמו
כן הסכם זה נערך בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויפורש על פיהם.
10.4 במקרה של כל הליך מרצון או שלא מרצון, בנוגע לפשיטת רגל, חדלות פירעון או
פירוק כלשהם, הננקטים על ידי או נגד מי מן הצדדים, או במקרה של מינוי מנהל
על ידי בית המשפט, עם או בלא ההסכמה של מי מהצדדים, או במקרה של מצב
דומה אחר, יהיה הצד השני רשאי לבטל חיובים שטרם בוצעו וזאת מבלי לגרוע
מכל סעד ו/או עילה הקיימים לאותו הצד על פי דין ו/או הסכם.
10.5 הלקוח אינו רשאי להמחות זכויות או חובות כלשהן הכלולים בהסכם זה ללא
הסכמה בכתב ומראש של החברה. עם זאת החברה תהא רשאית להמחות כל
אחת מן הזכויות והחובות הקבועות בהסכם זה בכל עת.
10.6 במידה שייקבע, כי תנאי או התניה כלשהם בהסכם זה אינם חוקיים או שלא
ניתן לאכוף אותם לא תשפיע קביעה זו על תוקף יתר התנאים וההתניות
שבהסכם זה ועל היכולת לאוכפם.
10.7 תנאים כללים אלה מהווים את מלוא ההסכמה שבין הלקוח לבין החברה ובא
במקום כל תקשורת, מצגים, הצהרות או הסכמות קודמות כלשהם בין הצדדים,
בין בעל פיה ובין בכתב, בנוגע לעסקאות נשוא הסכם זה. תנאים נוספים או
אחרים של הלקוח לא יחולו. כל תיקון להסכם זה יעשה בכתב בלבד שאם לא כן
לא יהיה לו כל תוקף.
10.8 כל ויתור של צד למשנהו על קיום זכות המגיעה לו על פי הסכם זה, או הימנעות
של צד מעמידה על זכותו, לא יחשבו כויתור, הימנעות או היווצרות נוהג בין
הצדדים לגבי מקרים אחרים בהם לא תקוים אותה זכות.
10.9 תנאים כלליים אלה נערכו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויפורשו על פיהם. לבתי
המשפט המוסמכים של תל-אביב-יפו תהיה סמכות שיפוט בלעדית לגבי כל
סכסוך או מחלוקת הקשורים או הנובעים מתנאים אלה.
10.10 כתובות הצדדים בכל הנוגע להסכם זה הינן הכתובות הרשומות בהזמנה ו/או
ההצעה. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לכתובות הרשומות תחשב כאילו
נתקבלה על ידי הנמען כעבור 72 שעות מעת שליחתה.
11 . מדיניות פרטיות
11.1 המחויבות שלנו לפרטיות.
ההגנה על פרטיותך ועל פרטיך האישיים חשובה לנו ביותר. מסיבה זו איננו
מוכרים, משכירים, מעבירים או מספקים גישה לפרטיך האישיים לאף גורם
חיצוני למטרות שיווק, אלא אם כן קיבלנו את הסכמתך המפורשת לכך. אנו
מעוניינים להסביר למשתמש/ת באופן מלא אילו סוגי מידע אנו אוספים, כיצד
אנו משתמשים במידע ואילו פעולות אנו נוקטים כדי להגן על פרטיך האישיים.
5
קרא/י את מדיניות הפרטיות שלנו כדי לברר פרטים נוספים על העקרונות
והנהלים שלנו להשגת יעד זה. הודעה זו מתארת את מדינית הפרטיות שלנו. עצם
הביקור באתר מהווה אישור מצדך על קבלת הנהלים המתוארים במדיניות
הפרטיות.
11.2 סוגי המידע שאנו אוספים
באמצעות אתר האינטרנט שלנו, אנו אוספים מידע אישי ופרטים שאינם
אישיים. מידע אישי הוא מידע שבאמצעותו ניתן לזהות אותך. מידע שאינו אישי
וכל פרט אחר שאין בו כדי לחשוף את זהותך IP הוא מידע מצרפי, כמו כתובות
הספציפית.
11.3 מידע אישי
אנו עשויים לאסוף מידע אישי מהסוגים הבאים:
פרטים שאת/ה מספק/ת לנו בעת ההרשמה לאתר האינטרנט.
פרטים שאת/ה מספק/ת לנו כאשר את/ה שולח/ת תוכן לאזורים
האינטראקטיביים (שני המונחים מוגדרים בתנאי השימוש של אתר האינטרנט).
המידע שאת/ה מספק/ת לנו באמצעות תכתובת עם מערך שירות הלקוחות ו/או
משוב כללי.
המידע האישי ישמר במאגר המידע הרשום שבבעלות חברת קונלוג ואשר קומטל
טכנולוגיות והנדסה בע"מ והחברות הבנות לעיל הינן מחזיקות בו. שם מאגר
. המידע הוא "מאגר לקוחות ואנשי קשר" ומספרו 700060789
המידע האישי נדרש לצורך שמירת הקשר עם הלקוח, פעולות שיווק ומכירות,
משלוח דיוורים שונים, פעולות גביה וכדומה.
ניתן, בכל עת, לבקש למחוק את המידע האישי מהמאגר על ידי פנייה אלינו
.info@conlog.co.il לכתובת
11.4 מידע שאינו אישי
כאשר את/ה מבקר/ת באתר האינטרנט, אנו עשויים לאסוף פרטים שאינם
מזהים, לדוגמה, רשימת הדפים שבהם ביקרת. מידע שאינו אישי נאסף בדרך
כלל באמצעות אתר האינטרנט מהמקורות הבאים: תוכנות לניתוח אתרי
אינטרנט, משתנים סביבתיים וטכנולוגיות דומות, או מידע שאת/ה מספק/ת
מרצונך.
11.5 מידע שסופק מרצונך
אנו אוספים מידע שאינו אישי (למשל, מיקום גיאוגרפי) כאשר את/ה מספק/ת
לנו מידע כזה מרצונך. מידע כזה, כאשר אינו משולב במידע אישי מזהה, נחשב
למידע שאינו אישי הואיל והוא לא מאפשר לזהות באופן אישי אותך או כל
משתמש/ת אחר/ת. בנוסף, אנו עשויים לצבור מידע אישי באופן שבו התוצר
הסופי אינו מאפשר זיהוי אישי שלך או של כל משתמש אחר באתר האינטרנט.
למטרות מדיניות זאת, מידע מצרפי שכזה נחשב למידע שאינו אישי.
11.6 אופן השימוש שלנו במידע מידע אישי
אנו עשויים להשתמש במידע האישי שאנו אוספים בדרכים הבאות:
מענה לבקשות .אנו עשויים להשתמש במידע האישי שאספנו כדי לספק לך
שירותים או מידע, לבקשתך.
תכתובת מנהלית מעת לעת אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי לשלוח
לך מידע חשוב על אתר האינטרנט או שינויים שחלו בתנאים, בהגבלות או
בעקרונות המדיניות שלנו.
תכתובת מסוגים אחרים: מעת לעת אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך
כדי ליידע אותך על מוצרים, תכניות, שירותים ומבצעים שאנו סבורים כי הם
עשויים לעניין אותך ו/או כדי לשלוח לך את הידיעון שלנו. מידע מסחרי ו/או
ידיעונים יועברו אליך אלא אם כן תעדכן אותנו בכתב כי אינך מעוניין לקבל
מידע שכזה.
מטרות עסקיות פנימיות. כמו כן אנו עשויים להשתמש במידע אישי למטרות
עסקיות פנימיות, לדוגמה, ניתוח נתונים וביקורות.
11.7 שימוש במידע שאינו אישי
6
הואיל ומידע שאינו אישי אינו מאפשר זיהוי ספציפי שלך, אנו עשויים להשתמש
במידע מסוג זה לכל מטרה שנבחר. בנוסף, אנו שומרים על זכותנו לחשוף
ולהעביר מידע מסוג לא אישי לידי גורמים אחרים, לכל מטרה שנבחר.
11.8 בקשות משפטיות
אנו משתפים פעולה עם רשויות האכיפה ועם גורמים אחרים במטרה לאכוף
חוקים וזכויות קניין רוחני ולמנוע מעשי הונאה. בתגובה לבקשה מאומתת מצד
רשות אכיפה או פקיד ממשל אחר בנוגע לחקירה פלילית או חשד לפעילות בלתי
חוקית, אנו רשאים והנך מתיר/ה לנו לחשוף את פרטיך האישיים .
11.9 האמצעים שאנו מפעילים כדי להגן על המידע שלך
הפרטיות וההגנה על המידע שלך חשובים לנו. אנו נפעיל מאמצים סבירים
מבחינה מסחרית כדי להגן על המידע שלך, נמשיך לבדוק טכנולוגיות חדשות
להגנה על המידע שלך וכאשר הדבר יתבקש, נשדרג את מערכות אבטחת המידע
שלנו. בכפוף לאמור בשאר סעיפי מדיניות הפרטיות הזו, איננו מעמידים מידע
אישי לרשות גורמים אחרים ללא הסכמתך. עם זאת, זכור/י שאין אפשרות
לאבטח באופן מוחלט אף שידור דרך האינטרנט או לערוב באופן מוחלט
לסודיותו ומשום כך האחריות להעברת המידע היא שלך בלבד .
11.10 הסכמה
בעצם השימוש באתר האינטרנט שלנו, הנך מסכים/ה לכך שנאסוף מידע אישי
שלך ונשתמש בו כמתואר במדיניות הפרטיות .
11.11 שינויים במדיניות הפרטיות
במקרה של שינוי במדיניות הפרטיות או בנהלים שלנו, אנו נפרסם את השינוי
באתר באופן מידי. כל שינוי שכזה ייכנס לתוקפו 30 יום מעת שיתפרסם, אלא
אם ייאמר אחרת בהודעת השינוי.
11.12 תאריך תחולה
. מדיניות זו נכנסה לתוקף במארס 2012

© כל הזכויות שמורות לאבירי מבית קונלוג בע"מ